Poziv svim punopravnim članicama Udruženja GS1 za prijavu kandidata za izbor u Upravne organe GS1 Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 43. Statuta GS1 Bosne i Hercegovine i odredbi Odluke o načinu i postupku imenovanja Predsjednika, Podpredsjednika i članova Upravnog odbora GS1-Udruženja za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima raspisuje se:

P O Z I V


svim punopravnim članicama Udruženja GS1 da dostave prijedlog svog kandidata za imenovanje i to na sljedeće pozicije:

 • predsjednik Udruženja GS1 (koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora Udruženja GS1),
 • dva podpredsjednika (koji su ujedno i podpredsjednici Upravnog odbora Udruženja GS1),
 • deset članova Upravnog odbora Udruženja GS1,

koji se imenuju na period od tri (3) godine.


Predlagač – članica Udruženja GS1 koja želi dostaviti prijedlog kandidata za imenovanje gore navedenih pozicija treba da ispunjava sljedeće uslove:

 • da je punopravna članica Udruženja GS1,
 • da je članica koja najmanje 3 godine koristi GS1 standarde u Bosni i Hercegovini,
 • da je članica koja nije prekršila pravila Međunarodne organizacije GS1 u primjeni GS1 standarda.

Predloženi kadidat za gore navedene pozicije treba da ispunjava sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, ponoljetan, poslovno sposoban,
 • da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da obavlja rukovodeću funkciju u članici Udruženja koje ga predlaže,
 • da poznaje GS1 sistem,
 • da aktivno govori engleski jezik.

Prijave se dostavljaju u ured Udruženja GS1 putem pošte ili elektronske pošte [info@gs1bih.org] najkasnije do 15. septembra 2021. godine.

Prijave dostavljene nakon 15. septembra 2021. godine, neće se uzeti u razmatranje.

Članica uz prijavu dostavlja i CV predloženog kandidata i to na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

U svrhu pripreme prijedloga za uži izbor predloženih kandidata, sa istim se mogu obaviti intervjui.

Za konačan izbor i imenovanje Predsjednika i Podpredsjednika Udruženja GS1 kao i članova Upravnog odbora Udruženja GS1 nadležna je Skupština Udruženja GS1.

Odabrani kandidati biće obaviješteni kada su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.Sarajevo, 15.07.2021. godine


Preuzmite prijavu za izbor u Upravne organe GS1 Bosne i Hercegovine