14. SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA GS1 BOSNE I HERCEGOVINE


Pozivaju se firme-članice Udruženja da učestvuju na 14. sjednici Skupštine GS1 Bosne i Hercegovine, koja će se održati u Hotel Malak Regency, u Sarajevu, 11. oktobra 2022. godine sa početkom u 13:00 sati.


Za sjednicu Skupštine predlaže se

DNEVNI RED


 1. Izbor Verifikacione komisije Skupštine
 2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
 3. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine, održane 07.10.2021. godine
 4. Izvještaj Verifikacione komisije
 5. Izvještaj o aktivnostima Udruženja za 2021. godinu
 6. Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2021. godinu i Revizorski izvještaj Udruženja za 2021. godinu
 7. Plan rada Udruženja za 2023. godinu
 8. Finansijski plan Udruženja za 2023. godinu
 9. Usvajanje Informacije o aktivnostima Udruženja za period 01.01.-31.09.2022. god. sa procjenom ostvarenja do kraja 2022. godine
 10. Usvajanje Informacije o finansijskom poslovanju Udruženja za period 01.01. - 31.08.2022. godine, sa procjenom ostvarenja do kraja 2022. godine
 11. Usvajanje Informacije o članstvu Udruženja
 12. Ostala pitanja

Pravo učešća na Skupštini imaju ovlašteni predstavnici svih punopravnih članica GS1 Bosne i Hercegovine.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti e-mailom u Udruženje GS1 Bosne i Hercegovine, najkasnije do 05.10.2022. godine. Više informacija o prijavi možete dobiti putem broja telefona: 033/258-645 ili e-maila: info@gs1bih.org. Prijave koje se pošalju nakon navedenog roka neće biti važeće. Nevažećim se smatraju i prijave firmi koje nisu članice GS1 Bosne i Hercegovine.

Svim prijavljenim učesnicima Skupštine materijali koji će se razmatrati na sjednici će biti dostavljeni u elektronskoj formi.


Napomena:

U skladu sa odlukom Skupštine broj: GS1-1702-19-2/21 od 07.10.2021. godine odobrava se isplata jednokratne naknade učesnicima Skupštine Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine u iznosu 100,00 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima, uz uslov da učesnik ima urednu popunjenu prijavu za učešće. Isplata naknade će se izvršiti najkasnije mjesec dana nakon usvajanja svih odluka Skupštine, na osnovu prijave i evidencije učesnika. U skladu sa Statutom Udruženja, jednu članicu Udruženja na Skupštini može predstavljati samo jedan ovlašteni predstavnik.